Kinh nghiệm Thiết lập Hệ thống Kiểm soát Nội bộ Hiệu quả trong Bộ phận Tài Chính”
Buổi Hội thảo do CFO Việt Nam tổ chức ngày 26/5 đã giúp các thành viên tham gia trả lời câu hỏi: làm như thế nào để tạo ra môi trường kiểm soát chặt chẽ trong tổ chức cũng như xem xét tính hiệu quả trong việc thiết kế Hệ thống Kiểm soát Nội bộ, đặc biệt liên quan đến Bộ phận Tài chính?
Chuyên gia CFO Việt Nam: “Chia sẻ kinh nghiệm Thẩm định dự án đầu...
Tại sao CFO cần nắm rõ MÔ HÌNH KINH DOANH
Chia sẻ kinh nghiệm trở thành một CFO chuyên nghiệp
Chia sẻ kinh nghiệm chủ đề "Chiến lược về giá"Thông báo về quyền lợi của Thành viên Câu lạc bộ CFO Việt Nam
Để giúp các thành viên có đầy đủ thông tin về quyền lợi khi tham gia Câu lạc bộ CFO Việt Nam (“CFO Việt Nam”), Ban điều hành CFO Việt Nam xin thông báo chi tiết về   quyền lợi của Thành viên như sau:

  Thông báo thu phí thành viên CLB CFO Việt Nam năm 2018

Tài khỏan
Mật khẩu
Quên mật khẩu | Đăng ký
Phí thành viên CLB CFO Việt Nam

Hội các nhà quản trị doanh nghiệp
Việt nam (VACD)
CLB GIáM Đốc tài chính việt nam
----------------
Số: 10.09/QĐ.VCFO

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2009
Quyết định của giám đốc
câu lạc bộ giám đốc tài chính việt nam
V/v mức phí thành viên Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam

Giám đốc
câu lạc bộ giám đốc tài chính việt nam

    • Căn cứ Quyết định thành lập Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 745/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 7 năm 2008;
    • Căn cứ Điều lệ hoạt động của Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam số 76/QĐ-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 04 tháng 02 năm 2008;
    • Căn cứ Nghị quyết BCH TW Hội ngày 11 tháng 6 năm 2008 về việc thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam trực thuộc Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam;
    • Căn cứ vào Quyết định thành lập Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam số 79.08/QĐ.VACD ngày 06 tháng 11 năm 2008;
    • Theo đề nghị của Ban Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc tài chính Việt Nam;
Quyết định

Điều 1: Mức đóng phí thành viên Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam bao gồm:

   A- Thành viên cá nhân:

   1 - Phí Đăng ký thành viên: 300.000 đồng/cá nhân.
   2- Phí thành viên: 1.200.000 đồng//năm/cá nhân.

   B- Thành viên tổ chức:

   1 - Phí Đăng ký thành viên: 300.000 đồng/tổ chức.
   2- Phí thành viên: 3.000.000 đồng/năm/tổ chức.

   ¤ Phí Đăng ký thành viên chỉ thu một lần vào năm đầu tiên đăng ký.

   ¤ Phí Thành viên của năm đầu tiên sẽ tính theo số tháng thực tế tham gia Câu lạc bộ (Thành viên đăng ký tham gia Câu lạc bộ từ tháng nào thì sẽ phải nộp phí Thành viên từ tháng đó, bất kể thời điểm tham gia Câu lạc bộ là đầu hay cuối tháng).

   ¤ Mỗi tổ chức được cử hai đại diện tham gia Câu lạc bộ. Kể từ đại diện thứ ba thì mức phí nộp thêm là 1.200.000 VNĐ/người/năm.

Điều 2: Các Ông/Bà Ban Giám đốc và các Thành viên Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.


Giám đốc
Nơi nhận:
   - Hội các Nhà QTDN Việt Nam;
   - Thành viên CLB CFO;
   - Ban Giám đốc CLB CFO;
   - Lưu VP.

Nguyễn Ngọc Bách


Bản quyền thuộc về CFO Việt Nam
Email: contact@cfo.vn
Powered by WinWin., Jsc

Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Hoạt động | Diễn đàn | Kiến thức | Đăng ký | Liên hệ