Motives tuyển dụng vị trí Assistant Finance Manager

Motives tuyển dụng vị trí Assistant Finance Manager

 

Chức danh: Assistant Finance Manager

Job Title

 

Mức lương: Thương lượng

Salary

 

Hợp đồng: nhân viên chính thức

Length of contract

 

Nơi làm việc: văn phòng cty Động Lực

Location

 

Tóm tắt vai trò: Hỗ trợ Giám đốc Tài chính cho các việc sau/ Assist CFO for the following jobs

Summary of role

 

 • Lập báo cáo tài chính và đối chiếu báo cáo giữa các bộ phận

Create financial statement and team-wise report

 • Theo dõi những thay đổi trong các nguyên tắc kế toán được chấp thuận

Monitor changes in generally accepted accounting principles

 • Chuẩn bị kết quả tài chính hiện tại cho Ban Gíam Đốc

Prepare present financial results to the management team

 • Lập báo cáo ngân sách hàng năm và báo cáo quản lý nội bộ (nếu cần)

Create the annual budget and internal management reports (if need)

 • Quản lý các tài khoản thu chi

Manage the accounts payable and accounts receivable process

 • Sử dụng các phương pháp hay nhất để tăng hiệu quả giao dịch

Use best practices to increase transactional efficiency

 • Tận dụng giảm giá từ các nhà cung cấp khả thi

Take all viable supplier discount

 • Giao nhận được nhận trước khi thanh toán

Deliveries are received prior to payment

 • Tạo ra một hệ thống giữ thời gian hiệu quả

Create an efficient time keeping system

 • Chấp thuận thanh toán

Approve payment

 • Làm việc với kiểm toán viên bên ngoài và kiểm toán viên nội bộ

Work with External Auditor & Internal Auditor

 • Duy trì bảo hiểm

Maintain insurance coverage

 • Theo dõi số dư tiền mặt

Monitor cash balances

 • Hỗ trợ phát triển ngân sách

Assist in development of the budget

 • Xem lại tính đầy đủ của các hệ thống chi phí

Review adequacy of costing systems

 • Báo cáo về chênh lệch chi phí

Report on costing variances

 • Phân tích và báo cáo

Analysis and Reporting

 • Quản lý kiểm toán của cơ quan thuế (nếu cần)

Manage audits by taxation authorities (if need)

 • Đàm phán với cơ quan thuế về vấn đề thanh toán thuế (nếu cần)

Negotiate with tax authorities over tax payment issues (if need)

 

Trình độ / Kỹ năng:

Qualifications/Skills

 

 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm về Tài chính hoặc Kế toán

At least 5 year experience on Finance or Accountant position

 • Ứng viên cần có kỹ năng thuyết trình và thuyết phục hiệu quả để bắt đầu mối quan hệ mới

Candidate should have effective verbal and convincing skills to initiate new relations.

 • Ứng viên phải có khả năng hiểu được các quy trình tài chính khác nhau, đánh giá và đề xuất các sửa đổi mới trong chính sách đầu tư tài chính hiện hành.

Applicant must have abilities to understand the various financial processes, evaluate them and suggest new modifications in current finance investment policies.

 • Ứng viên có thể thiết lập mối quan hệ liên lạc mới và chịu được áp lực trong công việc

Candidate should be able to make new contacts and work under pressure.

 • Ứng viên có khả năng đánh giá và xem xét các chiến lược giảm chi phí

Contender should be able to evaluate and review cost reduction strategies.

 • Ứng viên được lựa chọn phải quản lý các tài khoản và giám sát hệ thống tài chính và hoạt động của bộ phận tài chính.

Selected candidate has to manage accounts and monitor the finance system and performance of the financial department.

 • Ứng viên phải chuẩn bị bài trình bày và báo cáo tháng để trình lên Giám đốc Tài chính.

Candidate has to prepare monthly presentations and reports to submit to Finance Manager.

 

Hồ sơ yêu cầu:

Application Requirements

 

 • Ứng viên phải có bằng tốt nghiệp ngành Tài chính, Kinh tế và Tài chính (chính thức)

Candidate must have Graduate degree in Finance sector, Economy and Finance University (official)

 • Ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ Tài chính.

Refer Applicant Post Graduate in finance M.B.A.

 • Bất cứ bằng cấp bổ sung nào về văn bằng tốt nghiệp và khóa học về tài chính đều thích hợp.

Any additional qualification in terms of diploma and course in finance is preferable.

 • Thông thạo tiếng Anh

Fluent in English

Tin nổi bật