PETROSETCO – Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

PETROSETCO  đang cần tuyển 1 số chức danh Kế toán với JD cơ bản như sau:

1- Yêu cầu cơ bản cho Vị trí Kiểm soát nội bộ tại PSD:

 Kiểm soát đơn đặt hàng (giá, cạnh tranh, tồn kho, thị trường…), các chương trình Marketing và funds

 Kiểm soát các khoản mục hàng tồn kho, tổ chức tham gia các hoạt động kiểm kê.

 Phân tích tỷ lệ, hiệu quả đem lại của từng chương trình bán hàng.

 Phân tích hiệu quả của từng thị trường, từng khách hàng, từng mặt hàng

Tính và phân tích giá thành cho tương lai ít nhất trước 6 tháng làm cơ sở để các bộ phận liên quan quyết định giá bán cho phù hợp.

Phân tích báo cáo tài chính hàng quý/năm và đưa ra các ý kiến cảnh báo, đề xuất cải tiến trong hoạt động SXKD và tài chính của Công ty.

Tổ chức, làm việc với các phòng ban về các vấn đề phát sinh

2 - Yêu cầu cơ bản cho Vị trí Kế toán Trưởng tại các Công ty Phân phối 

Quản lý, điều hành, tổ chức hoạt động Phòng TCKT với các chức năng:

Quản lý hàng hóa, công nợ phải thu, phải trả.

Quản lý các khoản chiết khấu với hãng, với đại lý

 Bảo lãnh đơn hàng

  Xử lý đơn hàng

  Kế toán quản trị : báo cáo tài chính, báo cáo, phân tích hiệu quả ....

  Quản trị tài chính

  Quản lý cổ đông

 Tổ chức bộ máy, quy trình, nghiệp vụ, sắp xếp nhân sự, phân công, giao mục tiêu hợp lý.

3 - Yêu cầu cơ bản cho Vị trí Kế toán Tổng hợp tại các Công ty Phân phối

 Thực hiện nghiệp vụ Kế toán tổng hợp của Công ty

  Kiểm soát toàn bộ các bút toán hạch toán sổ sách kế toán của toàn Công  ty

  Làm các BC quản trị theo yêu cầu của cấp trên.

  Quản lý hệ thống kế toán của Cty, setup, update theo nhu cầu quản trị của Công ty

4 - Yêu cầu cơ bản cho Vị trí Kế toán Tổng hợp tại Công ty Thương mại & Dịch vụ  

Lập kế hoạch tài chính

Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính

Lập báo cáo tài chính

Thu xếp và quản lý sử dụng nguồn vốn

Quản lý công nợ (phải thu, phải trả), hàng tồn kho

Thu nộp ngân sách nhà nước

Thanh toán quốc tế

 Quản lý thu chi

 

Tin nổi bật